COBISS
Home  >  Pajisjet e rekomanduara  >  Hyrje
Pajisjet e rekomanduara
Pajisjet e rekomanduara - hyrje

Kompjuteri, programi, interneti

Për të punuar me programin COBISS3 nevojitet një kompjuter me sistemin operativ Microsoft Windows, Linux ose Apple Macintosh OS X dhe një lidhje interneti.

Printerët, lexuesit e barkodeve, terminalët manual dhe tabelat për nënshkrim

Programi COBISS mbështet një listë të kufizuar të printerëve, lexuesve të barkodeve, terminalëve manual dhe tabelave për nënshkrim.

Instalimi i programit në kompjuter

Për përdorimin e programit COBISS3 duhet të instalohet programi Java për Microsoft Windows ose Linux/Apple Macintosh.

Për qasje në serverët e programit COBISS3 është i nevojshëm instalimi i klientit me ndërfaqen e përdoruesit COBISS3.

Instalimi i dosjes dhe ndryshoreve të sistemit për COBISS

Administratori i sistemit dosjen C:\Cobiss3Files dhe ndryshoren e sistemit COBISS_DIR me vlerën C:\Cobiss3Files mund t'i krijoj në mënyrë manuale ose me ndihmën e instalimit të programit. Si dosja, si ndryshorja e sistemit janë të nevojshme për funksionimin e saktë të pajisjeve periferike (p.sh. pajisjet RFID, POS-terminalet, certifikatat …). Me instalimin e programit ato krijohen sipas kësaj procedure:

  1. Për ekzekutimin e procedurës janë të nevojshme autorizimet e administratorit.
  2. Për krijimin e dosjes C:\Cobiss3Files dhe ndryshoret e sistemit COBISS_DIR ekzekutohet programi i instalimit që ndodhet në linkun.
  3. Për të kryer instalimin duhet të ndiqen këto udhëzime.